Asbestsanering en zonnepanelen

Twee vliegen in een klap op agrarische daken

In de regio Noord-Veluwe zien we weinig zonnepanelen op agrarische stallen en schuren terwijl het potentieel aan dakoppervlak groot is. Daarbij komt dat meer dan 70% van deze bedrijven een dak met asbest heeft dat uiterlijk in 2024 gesaneerd moet zijn.

Feiten & cijfers

De regio Noord-Veluwe heeft als doel om in 2020 20% duurzame energie op te wekken. Op dit moment is dat nog maar 3%. Met het plaatsen van zonnepanelen op grote daken, kan een stap in de goede richting worden gezet en tegelijkertijd de sanering van asbest worden aangepakt.

Aantrekkelijk aanbod voor agrariërs

De LTO-afdelingen Veluwerand en Randmeerkust, provincie Gelderland, Rabobank Noord Veluwe en Rabobank Randmeren organiseren in februari 2015 gezamenlijk bijeenkomsten voor agrariërs om hen onder andere te informeren over zonnepanelen, gezondheidsaspecten van asbest, sanering, subsidieregelingen en fiscale en financiële mogelijk- heden. Agrariërs op de Noord-Veluwe kunnen gebruik maken van een persoonlijk bedrijfs- advies met 75% korting, gebruik maken van een aantrekkelijke lening en de prijsvoordelen van vraagbundeling.

Rol IGEV

IGEV verbindt relevante partijen, ontwikkelt een aantrekkelijk aanbod, financiert mede het persoonlijke bedrijfsadvies en organiseert mede de informatiebijeenkomsten.

Betrokken partijen

LTO-afdeling Veluwerand, LTO-afdeling Randmeerkust, Provincie Gelderland, Rabobank Noord Veluwe, Rabobank Randmeren en IGEV.

Meer informatie of ondersteuning nodig voor uw project?

Neem dan contact op met Simon Miske, e-mail smiske@regionoordveluwe.nl, tel. 06 - 10 01 47 02.